Предупреждение за отнемане на лицензии на ЦПО

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Центровете за професионално обучение /ЦПО/, за които ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на ЗПОО.

Лицензия200612372ЦПО към ЕТ “Нели –Стоянка Николова“София
Лицензия200712554ЦПО съм „Евробул тренинг“ ООДСофия

Срокът започва да тече от датата, на която това съобщение е публикувано на интернет-страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение (30.08.2016г.).

ЦПО имат възможност да изразят становище в 7-дневен срок.