Предупреждение за отнемане на лицензия на ЦПО

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за Център за професионално обучение към „ЕНЕМОНА“ АД, гр. Козлодуй, гр. София, лицензия № 200812618, за който ще започне производство по отнемане на лицензията в съответствие с изискванията на ЗПОО.

Срокът започва да тече от датата, на която това съобщение е публикувано на интернет-страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение (21.09.2016г.).

ЦПО към „ЕНЕМОНА“ АД, гр. Козлодуй имат възможност да изразят становище в 7-дневен срок.