Прекратяване на договор за услуга

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, поради частично неизпълнение на условията на договора и в изпълнение на чл. 11, т.4 се прекратява едностранно от Възложителя договор № 77/08.04.2016 г. сключен между НАПОО и ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов“.

Срокът за предизвестие съгл. чл. 12 на договора започва да тече от датата, на която това съобщение е публикувано на интернет-страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение (27.01.2017г.).

ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов“ има възможност да изрази становище в 7-дневен срок.