Приети са 5 проекта на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

На свое заседание, проведено на 12.02.2020 г., съгласно действащата процедура, Управителният съвет на НАПОО прие 5 проекта на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, разработени във вид на „Единици резултати от учене“:
1. 522020 „Електромонтьор“ – втора степен на професионална квалификация
2. 525010 „Техник по транспортна техника“ – трета степен на професионална квалификация
3. 621040 „Техник-животновъд“ – трета степен на професионална квалификация
4. 521090 „Заварчик“ – първа степен на професионална квалификация
5. 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“- втора степен на професионална квалификация
Проектите на четирите ДОС за придобиване на квалификация по професии са представени на министъра на образованието и науката за утвърждаването им с наредби.
ДОС по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“- втора степен на професионална квалификация е придружен с проект на Наредба, по която от обществената консултация в НАПОО постъпиха бележки за допълване на проекта.
Документите са достъпни на интернет – страницата на НАПОО на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-proekti/