Приети са 9 проекта на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

Управителният съвет на НАПОО, на заседание проведено на 27.06.2018 г. прие 9 проекта на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, разработени във вид на  „Единици резултати от учене“:
1. 811020 „Администратор в хотелиерството“ – трета степен на професионална квалификация;
2. 582080 „Помощник в строителството“ – първа степен на професионална квалификация;
3. 582040 „Строител- монтажник“ – втора степен на професионална квалификация;
4. 762030 „Помощник-възпитател“ – трета степен на професионална квалификация;
5. 346040 „Съдебен служител“ – трета степен на професионална квалификация;
6. 863070 „Военнослужещ – санитарен инструктор“ – четвърта степен на професионална квалификация;
7. 861010 „Охранител“ – трета/ четвърта степен на професионална квалификация;
8. 521010 „Машинен техник“ – трета/ четвърта степен на професионална квалификация;
9. 523040 „Монтьор на електронна техника“ – втора степен на професионална квалификация.
Проектите на ДОС за придобиване на квалификация по професии са представени в Министерство на образованието и науката за утвърждаването им с наредби на министъра на образованието и науката.
Проектите на ДОС за придобиване на квалификация по професии са достъпни на интернет –страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-proekti/


● Публикувано на 25.07.2018● Последна редакция 25.07.2018●