Проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските политики и инструменти в подкрепа за Ученето през целия живот“

еразъм

Финансираща програмаЕразъм +

Наименование: № 2016-1-BG01-KA102-023349 по проект „Проучване на опит и добри практики при внедряване на европейските инструменти в подкрепа на Ученето през целия живот“

Продължителност: от 01.06.2016 – 31.05.2018 г.

Основна цел:  Проучване, усвояване  и адаптиране на добри практики на сродни по своите функции организации, с оглед съпоставяне на националните системи за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, въвеждането на национално ниво на основните принципи на ECVET, на системите за осигуряване на качество на обучението на работното място, процедурите по валидиране и др. ключови въпроси, свързани с развитието на професионалното образование и обучение.

Служители от  НАПОО ще осъществят в 4 потока мобилности в следните държави –  Гърция, Латвия, Австрия и Испания.

 

Партньори по проекта са:

  • IDEC – Атина, Гърция
  • 3srl – Виена, Австрия
  • VISC – Рига, Латвия
  • ESMOVIA – Валенсия, Испания