Проект RefuNEET

skillsbank logoНаименование: 2016-2-NO02-KA205-000780 „Career guidance for young refugees– escaping NEET status with good counselling towards training and employment“- RefuNEET

Продължителност: Проектът е с начало 01.09.2016 г. и завършва на 31.12.2018 г.

Основна цел: Проектните дейности са насочени към ранна оценка на компетентностите на младите бежанци (15-29 години), съчетана с ефективно кариерно ориентиране и консултиране с цел да се избегне състоянието, познато с английския термин „NEET“- „млад човек, който не е част нито от сферата на образованието, нито от тази на заетостта или на обучението”, и предоставяне на възможността да станат конкурентоспособни участници на пазара на труда.

Основни заложени резултати:

 • Разработване на методи, средства и процедури за идентифициране и признаване на основни умения и ключови компетентности на младите бежанци, придобити чрез неформално или самостоятелно учене, независимо от контекста и обучителните “пътеки“;
 • По- нататъшно развитие на услугите за професионално ориентиране, насочени към младите бежанци за продължаващо обучение, обучение на работното място и заетост, включително признаване на професионален опит на експертите, заети в сферата на кариерното консултиране, посредством „акредитация“ на ECTS кредити (връзка с висшето образование).

Партньори по проекта:

 • Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), България;
 • Университетски колеж за приложни науки на Осло и Акершус (HiOA)- най-големият по брой студенти колеж в Норвегия, координатор;
 • NTI-MMM („Многостранен мониторинг и мениджмънт“)- организация, предоставяща уеб базирани услуги за мониторинг и управление на международни проекти, Норвегия;
 • EUROMASC– консултантска компания в областта на занаятчийското обучение и в ПОО, Норвегия;
 • Europeisk Ungdom („Европейски младежи“), Норвегия;
 • Саксонска образователна компания за опазване на околната среда и химическите професии (SBG), Дрезден, Германия;
 • Kalibao- организация за IT и интернет решения за управление на проекти, Франция;
 • Виенски институт за научни изследвания в областта на пазара на труда и образованието (WIAB), Австрия;
 • Университет „Christ Church“ Кентърбъри (Canterbury Christ Church University), Великобритания;
 • Регионална дирекция за социални изследвания и управление на проекти, Истанбул, Турция;
 • Асоциация за глобална образователна култура и комуникации (GLOBEST), Турция.

RefuNEET се реализира паралелно с друга подобна инициатива на норвежките партньори- „RefuSkills”, като между двата проекта съществува синергия:

 • Фокус върху бежанците и търсещите убежище лица (не върху икономическите мигранти);
 • Признаване на предходно обучение (професионален бекграунд);
 • Използване на подход, ориентиран към резултати от ученето;
 • Индивидуално документиране на предходно обучение на лицата;
 • Кариерно консултиране;
 • Възможност за създаване на “RefuPass” по подобие на Europass и Youthpass приложенията, с насоченост към бежанците;
 • Многоезичност на инструментариума, вкл. българска версия и такава на арабски език;
 • Използването на вече наличния информационен ресурс „Skillsbank“- уеб базиран инструментариум, насочен към професионалното ориентиране, признаване на предходно обучение и индивидуална подкрепа за обучение, където е налична информация и на български език (образователни стандарти във вид на единици резултати от учене), и на SkillsTube (http://www.skillstools.eu/).

Търсени оптимални резултати:

 • Систематизиране на добри практики за оценяване и документиране на уменията на младите бежанци;
 • Създаване на подходящо ръководство за методи и процедури за идентифициране на уменията на младите бежанци;
 • Системно развитие и прилагане на посочения базов инструмент „Skillsbank“ за целите на проекта;
 • Признаване на неформално и информално обучение на младите бежанци и придобиването на ECTS кредити.
 • Създаване на RefuPass документ, базиран на опита от използването на Europass и Youthpass;
 • Разработване на набор от лесни за използване RefuNEET документи (сертификати, портфолио и др.), които да подпомогнат професионалната реализация на младите бежанци;
 • Разработване на професионална обучителна програма за кариерни консултанти сред младите бежанци- признаване на предходно обучение и присъждане на ECTS кредити.

Връзки:

http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-ved-LUI/FoU-institutt-for-yrkesfaglaererutdanning/The-Skillsbank-project

http://www.skillstools.eu/


● Публикувано на 21.06.2017 ● Последна редакция 14.03.2019●