ПРОЕКТ ReSoLVE -Местни стратегии за образование и валидиране на предходно учене

лого на проект ReSolveИнформация за проекта
Продължителност на проекта – една календарна година (01.02. 2012 – 31.01.2013)
Финансиращ орган – Европейската комисия
Финансираща програма – Програма „Учене през целия живот, Хоризонтална програма, Ключова дейност 1, ECET

Партньори по проекта
Национална агенция за професионално образование и обучение
Институт за подготовка на служители в международни организации
Конфедерация на труда „Подкрепа“
Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС
Община Варна

Цели на проекта
Създаване на универсален инструментариум, подпомагащ общинските и областните администрации да изготвят свои стратегии за УПЖ :
Методология за идентификация и оценка на местните ресурси за УПЖ
Логически матрици за изготвяне на стратегическия документ
Пилотно изготвяне на 2 областни и 8 общински Стратегии за учене през целия живот
Представяне на Стратегиите за УПЖ пред местните общности
Организиране и провеждане на 6 обучителни семинара във всеки район на икономическо планиране за използване на създадения инструментариум от страна общинските и областните администрации
Организиране и провеждане на Национална конференция на тема: „Местните стратегии на учене през целия живот – начин за повишаване на качеството на човешки ресурси и стандарта на живот в местните общности“

Продукти по проекта
Анализ на съществуващите политики и практики на европейско национално и местно ниво, свързани с валидиране на умения, придобити в резултат на предходно учене
Наръчник за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене
Местни стратегии за образование и валидиране на предходно учене

 

 


● Публикувано на 04.02.2012 ● Последна редакция 26.05.2015●