Проекти на ДОИ, включващи Единици резултати от учене (ЕРУ)

Проекти на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии, разработени съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и съдържащи Единици резултати от учене (ЕРУ), са достъпни на сайта на НАПОО през съответното меню.

ЕРУ е част от професионална квалификация, състояща се от набор от взаимнозависими резултати от учене, който може да бъде самостоятелно оценен или валидиран. Чрез описването на квалификацията във вид на ЕРУ се постига по-голяма прозрачност на самите квалификации, подобрява се качеството на професионалното образование и обучение, подпомага се валидирането, улеснява се географската мобилност и се създават предпоставки за въвеждането на Кредитна система в професионалното образование и обучение.

Към момента приетите от от Управителния съвет на НАПОО проекти на ДОИ, съдържащи ЕРУ, са:

544030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Сондажен техник”-2015 (проект)

544050 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Маркшайдер”-2015 (проект)

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Организатор на обредно-ритуални дейности”-2015 (проект)


● Публикувано на 27.07.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●