ПРОЕКТИ ПО ECVET

ECVET на практика
Ясното и точно описание на резултатите от ученето позволява придобитите в една европейска страна знания, умения и компетентности да бъдат признати в друга. Това е постигнато в рамките на проект „Път към глината – ECVET, „Строителство с глина“, изпълняван в партньорство между организации от България, Германия, Франция и Великобритания. Камарата на занаятите в Шверин (партньорът от Германия) разработва шест ECVET единици. Всяка една от тях се отнася до конкретен етап от изпълнението на глинените мазилки и подробно описва резултатите от ученето за нива ЕКР 1 до ЕКР 4, съответстващи на Препоръката на Европейския парламент и на съвета от 23 април 2008 за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот. ECVET единицата „Изпълнение на глинени мазилки“ ниво ЕКР 1 включва начални знания, умения и компетентности в резултат на които обучените лица ще могат да изпълняват подготвителни работи по полагане на основата и еднопластовата мазилка под ръководство на по-опитен работник. Докато в резултат от обучението в ниво 3 обучените ще умеят да разпознават свойствата на обичайните основи за измазване, не могат да избират подходяща технология на изпълнение, да установяват и обясняват проблеми.Българският партньор в проекта е БГЦПО, Плевен.

Презентация на проекта

Брошура на проекта


Единици резултати от ученето с приложение в професионалното образование и обучение в сектор Туризъм – 2014 – брошура


Проект “Qualification, Knowledge, ECVET”


Международен проект ”Европейска интеграция Югоизточна Европа ІІ. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”

Единици резултати от учене за техник по поддръжката в химическата промишленост – ниво 4 по ЕКР (проект)

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 541030 „ Хлебар-сладкар”  – втора степен на професионална квалификация” (проект)

Eдиници резултати от ученето за професията Химик-оператор

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 481020 „ Системен програмист”,  специалност 4810201 „Системно програмиране” (проект)

• Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 811070 „Готвач”  специалност 8110701 „ Производство на кулинарни изделия и напитки”-2014 год. (проект)


Food-ECVET: Proposals for the application of the ECVET model in the EU food sector