Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за развитие

Pannel

В рамките на заключителната Национална конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“ по проект „Качество и ефективност“, която се проведе на 26 септември 2023 г.,

се състоя дискусионен панел на тема „Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за развитие“, който беше проследен с голям интерес от гостите на събитието и спомогна за още по-всеобхватното представяне на значението и резултатите от проекта.

Участници в дискусията бяха г-н Лъчезар Богданов – главен икономист на Института за пазарна икономика, инж. Павел Попгеоргиев – член на Управителния съвет на „Български съюз по заваряване“ и г-н Цветан Спасов – главен директор и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

В рамките на панела тримата участници представиха своите позиции и визия относно бъдещето на професионалното обучение у нас, синхронизирането на усилията на държавата и бизнеса в подготовката на успешни и гъвкави кадри, както и информирането и мотивирането на възрастните лица за участие в ученето през целия живот в контекста на протичащата интензивна рационализация на производствата.

Г-н Цветан Спасов обяви, че към момента в страната ни има около 150 000 души с ниска квалификация и продължителна регистрация в Бюрата по труда. Паралелно с тях съществува друга немалка част гъвкаво настроени служители, които са в състояние на колебание дали да останат при настоящия си работодател или да сменят работата си. Като цяло пазарът на труда е доста динамичен, обусловено от мащабната рационализация на производствата, при което липсата на нагласа за преквалификация носи реален риск от изпадане в състояние на трайна безработица. Наблюдава се отчетлива тенденция значителна част от специализираните в даден сектор предприятия да търсят най-масово например програмисти, тъй като другите им дейности вече са полу- или изцяло автоматизирани. Именно подобни зависимости предполагат и нуждата от гъвкавост и все повече възможности за преквалификация на персонала, като определено администрацията не е единственият отговорен участник в тези процеси. Г-н Спасов подчерта, че инвестициите в професионалното обучение остават приоритет за МТСП, като с последните изменения в законодателството Агенцията по заетостта може да създава индивидуални профили на търсещите работа лица, предоставяйки им възможност и за преминаване през процедура за валидиране на вече придобити умения. До края на тази година ще има действащи пет активни мерки, свързани с ваучерната система, като основните акценти в дейността на институцията ще бъдат въвеждането в даден момент на микроудостоверенията, както и завишени средства за обучения на работното място. Акцент е и осигуряване на функционирането на дигитална платформа за обучение от разстояние, обхващаща основно теоретичната част от професионалните обучения. В цялост предстои мащабно дигитализиране на държавната администрация, обусловено и от интензивното навлизане на изкуствения интелект в редица процеси. Като възможност с голям потенциал г-н Цветан Спасов определи един бъдещ разговор между МТСП и НАПОО за надграждане на представената информационна система на агенцията и подчерта, че двете институции споделят обща кауза.

Г-н Лъчезар Богданов изведе една явна тенденция по отношение на професионалното обучение: колкото повече човек е зает и икономически активен, толкова повече участва и в обучения за повишаване на квалификацията. Предизвикателството в случая е по какъв начин да се достигне до хората с регистрация в Бюрата до труда и като цяло до тези в периферията на трудовия пазар. В подкрепа на тенденцията, представена от предходния събеседник, г-н Богданов даде пример с широкото търсене на електротехници за минната индустрия – традиционните производства вече видимо изместват фокуса си при планирането на нужните човешки ресурси. За последния анализиран период се наблюдава интересна зависимост: регистрира се най-общо около 12% повече индустриална продукция, реализирана с приблизително 12% по-малко работници, което е пряко отражение на процесите по заместване на квалифицирани служители с машини, като неизбежна последица от повсеместната рационализация на икономиката. Получава се така, че дори хората с висока професионална квалификация към момента трябва да са гъвкави в нагласите си спрямо своето кариерно развитие и все по-отворени към възможностите, предоставяни от ученето през целия живот. Място за негативизъм или страх от неизвестното при тях не бива да има, тъй като основата е важна, специализацията се научава. Г-н Богданов подчерта и все по-голямото значение на обученията по част от професия за личностното развитие, тъй като фрагментирането на задачите в производствата определя и нуждата от гъвкавост, като едно от удачните определения за нея е именно способността да отговориш на различните възникващи нужди с различни инструменти. Г-н Богданов обърна специално внимание на надградената информационна система и обновения сайт на НАПОО, като допълнителните функции и новите модули, заедно с ясно структурираната и възприемлива информация за професионалното обучение, ще са в услуга както на институциите, работещи ежедневно в тази сфера, така и на гражданите при вземането на информиран избор. По този начин ще се подкрепи и осигуряването на качество на обучителните услуги чрез удовлетворяване на потребностите на всички заинтересовани страни от съвременни дигитални решения и достъпност.

От своя страна инж. Павел Попгеоргиев наблегна на страстта да упражняваш дадена професия, като основен двигател за повишаване на квалификацията и за преквалификация дори на една по-зряла възраст. Той даде удачен пример за необходимостта да се разчупят някои непродуктивни обществени нагласи като клишето за „вечния студент“ в най-широк смисъл – всъщност събирателен образ именно на учещия през целия живот човек. Търсенето на синхрон между нуждите на индустрията и начините за професионално обучение е пресечната точка, която ще определи икономическия напредък, но не за сметка на индивидуалните нужди на хората от реализация и себеизразяване, а напротив – започвайки от искрата да си добър в професията си, през специализацията на всеки един етап от кариерното развитие и съпътстващото я надграждане на уменията. Беше представен и най-младият участник в конференцията – ученик, участник в българския младежки отбор по заваряване.

Въздействието на споделените позиции в дискусионния панел беше затвърдено и от заключителните думи на участниците. Г-н Цветан Спасов изведе прогнозата, че след приблизително 30 години активната работната сила в страната ще е намаляла с 30-40%, което би могло отчасти да се компенсира от възприемането на гъвкав модел за професионално развитие на базата на различни професионални обучения. Г-н Лъчезар Богданов обясни открояващата се тенденция новите сектори на икономиката да „дърпат“ все повече служители с по-добрите си предлагани условия, но за разгръщането й е необходима и готовността на кадрите за хоризонтална стъпка встрани, подкрепени именно от увереността в повишените им професионални умения. Инж. Попгеоргиев завърши с максимата, че човек се стреми да тежи на мястото си, което е и лична отговорност, и благодатна почва за предоставянето на все по-ефективни и индивидуализирани възможности за персонално развитие чрез системата на професионалното обучение.