Процедура за отнемане лицензията на ЦПО

Административна процедура за прекратяване на правата по лицензия чрез отнемане

(приета с решение № 12/ 12.12.2007 г. на УС на НАПОО, актуализирана с решение – протокол № 01/ 23.02.2022 г. на УС на НАПОО)

 

 1. Основания за прекратяване на правата по издадена лицензия чрез отнемане

Основанията за прекратяване на правата по издадена лицензия чрез  отнемане са изчерпателно изброени в чл. 49г от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Съгласно чл. 49г, ал. 3 от ЗПОО председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение може да прекрати правата по издадена лицензия чрез временното й отнемане за срок от 3 до 12 месеца, когато центърът:

 1. допусне нарушение на изискванията на ЗПОО;
 2. извършва професионално обучение или професионално ориентиране в нарушение на условията на получената лицензия;
 3. не представя в Националната агенция за професионално образование и обучение информацията по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО;
 4. откаже достъп или съдействие за извършване на проверка на длъжностните лица по чл. 49в, ал. 2 от ЗПОО.

Съгласно чл. 49г, ал. 6 от ЗПОО председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) може да прекрати правата по лицензията чрез окончателното й отнемане, когато съответният център:

 1. не е започнал да осъществява разрешената дейност не по-късно от 12 месеца от издаването на лицензията;
 2. преустанови извършването на разрешената дейност за повече от 12 месеца;
 3. извършва съществени нарушения на изискванията на ЗПОО;
 4. извършва професионално обучение или професионално ориентиране при съществено нарушение на условията на получената лицензия;
 5. не отстрани констатираните нарушения по ал. 3 в определения по чл. 49в, ал. 3 от ЗПОО срок;
 6. допусне повторно нарушение по ал. 3;
 7. е представил неверни данни, въз основа на които е издадена лицензията.

Съгласно чл. 22, ал. 8 от ЗПОО до 31 януари на всяка календарна година центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране са длъжни да представят в Националната агенция за професионално образование и обучение информация за извършената дейност през предходната календарна година и
годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система на
агенцията.

 

ІІ. Компетентен орган

Председателят на Националната агенция по професионално образование и обучение, съгласно чл. 49г, ал. 8 от ЗПОО и чл. 6, ал. 3, т. 15 от Правилника за дейността на НАПОО.

 

ІІІ. Вид на акта, с който се извършва прекратяване на правата по издадената лицензия чрез отнемане

Прекратяването на правата по издадената лицензия чрез отнемането й се извършва с нов индивидуален административен акт – заповед, с която принудително се погасява учреденото вече субективно право на адресата на акта – съответния център за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране, при наличието на основанията по т. I.

 

 1. Ред за издаване и обжалване на акта за прекратяване на правата по издадена лицензия чрез отнемане

Редът за издаване на акта за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез отнемане съдържа всички основни елементи на административното производство, посочени в Административно-процесуалния кодекс.

 1. Съгласно чл. 25, ал. 3 от АПК, датата на започване на производството по прекратяване на правата по издадената лицензия чрез отнемане е датата на извършване на първото процесуално действие по него, а именно констатиране на нарушението. Нарушението следва да се констатира от длъжностни лица на НАПОО или нарочно сформирана  комисия, създадена на основание чл. 6, ал. 3, т. 10 от ПДНПОО и да се опише в констативен протокол.
 2. Констативния протокол за констатираното нарушения следва да се изпрати на ръководителя на съответния център за професионално образование или информация и професионално ориентиране, заедно с уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК за започване на производство за прекратяване на правата по лицензията чрез нейното отнемане
 3. Съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК председателят на НАПОО трябва да осигури на ръководителя на съответния център по професионално обучение или информация и професионално ориентиране възможност да изрази становище по изготвения констативен протокол, както и по другите събраните доказателства, като определя срок не по-дълъг от 7 дни за писмени искания и възражения.
 4. Съгласно чл. 35 от АПК индивидуалният административен акт (заповед на председателя на НАПОО) се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията, ако такива са направени от съответния център за професионално обучение или информация и професионално ориентиране. Доказателствата се събират служебно от административния орган, освен в предвидените в АПК или в специален закон случаи. АПК съдържа подробна правна регламентация на реда за изготвяне и събиране на различните доказателствени средства чл. 40-53 от АПК.
 5. Сроковете за завършване на производството са определени в чл. 57 от АПК.
 6. Съгласно чл. 61, ал. 1 от АПК административният акт се съобщава по реда на чл.18а от същия закон, в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството
 7. Съдържание на акта за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез окончателното й отнемане

Административният акт – заповед на председателя на НАПОО за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез окончателното й отнемане  е в писмена форма и съдържа следните реквизити:

 1. наименование на органа, който го издава;
 2. наименование на акта;
 3. адресат на акта;
 4. фактически и правни основания за издаване на акта;
 5. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;
 6. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва;
 7. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му; когато органът е колективен, актът се подписва от председателя или от негов заместник.

 

 1. Обжалване на акта за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез отнемане

Съгласно чл. 49г, ал. 10 от ЗПОО заповедта на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез отнемане  може да се обжалва в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Процедурата е утвърдена на основание чл. 6, ал. 3, т. 11 от Правилника за дейността на НАПОО.