Процедура за последстващ контрол

Утвърдена със Заповед № РД-08-80 / 10.12.2019г.
на Председателя на НАПОО
Инж. Емилияна Димитрова

ПРОЦЕДУРА
ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
(приета от УС на НАПОО с протокол № 4 от 18 септември 2013 г., изм. и доп. с протокол № 5 от 16 ноември 2016 г., актуализирана с Протокол № 1 от 20 февруари 2019 г. и Протокол № 6 от 04/12.2019г.)

Последващият контрол на стопанската дейност на лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) се осъществява на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) – Глава трета.
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) упражнява последващ контрол за спазване на установените изисквания при извършване на стопанската дейност, за която ЦПО са получили лицензия. Контролът е текущ и периодичен и се извършва при условията и по ред, определени със закон и правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
Последващият контрол съгласно чл.49в, ал. 1 от ЗПОО е насочен към проверка на стопанската дейност на ЦПО относно:
1. Изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО
• осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионалното обучение, включително чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
• ресурсно осигуряване – материални и човешки ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на професионалното обучение.
2. представената информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО
Контролът е текущ и периодичен и се извършва при условия и по ред, определени в чл.49 в, ал. 1, изречение второ от ЗПОО и в Правилника на НАПОО.
Последващият контрол по спазване на изискванията на ЗПОО и извършване на дейности по професионално обучение и/или валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене в съответствие с условията на получената лицензия се осъществява от длъжностни лица (експерти) на НАПОО, определени със заповед по чл. 48, ал. 3 от ЗПОО на нейния Председател и е на основание чл. 49в, ал. 2 от ЗПОО.
ПОСЛЕДВАЩИЯТ КОНТРОЛ E СЪВКУПНОСТ ОТ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ ПО:
1. Набиране на информация за дейността на ЦПО посредством различни методи:
• преглед през информационната система на НАПОО на документи и информация за професионално обучение и/или процедури по валидиране;
• проверка на място в ЦПО;

• проверка на документи на текущи и приключили курсове за професионално обучение и/или текущи или приключили процедури по валидиране;
• анкети, разговори със служители на ЦПО, с обучавани, с възложители на обучение и/или на валидиране, с лица, включени в процедури по валидиране, преподаватели и др.
• оценяване на постигнатите резултати, констатирани добри практики и нередовности/нарушения в работата на ЦПО.
2. Подпомагане на центъра за усъвършенстване на дейността му чрез предписания с препоръки.
3. Осигуряване на публичност и прозрачност на направените констатации.

ЦЕЛ НА ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ:
1. да се гарантира поддържането на изискванията, оценени в процеса на лицензиране, както и изпълнение на условията на лицензията;
2. да се идентифицират силни страни в работата на центъра;
3. да се идентифицират проблеми, пропуски и слабости, нуждаещи се от подобрение.

Докладите от последващия контрол могат да служат като гаранция за качество на предоставяното от ЦПО професионалното обучение и провежданите процедури по валидиране, и да бъдат използвани като подкрепящи документи при периодичните оценки на качеството, провеждани съгласно изискванията на системата за качество, въведена от центъра в изпълнение на разпоредбите на чл. 9а от ЗПОО…..

Процедура за последващ контрол на центровете за професионално обучение – пълен текст


● Публикувано на 30.03.2015 ● Последна редакция 10.12.2019●