Процедура за последстващ контрол

ПРОЦЕДУРА
ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ЦЕНТРОВЕТЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
(приета от УС на НАПОО с Протокол № 4 от 18 септември 2013 г., изм. и доп. с Протокол № 5 от 16 ноември 2016 г., актуализирана с Протокол № 1 от 20 февруари 2019 г., Протокол № 6 от 04/12.2019 г. и Протокол № 02/01.07.2020 г.
Процедурата е утвърдена със Заповед № РД -08-51/07.07.2020 г. на Председателя на НАПОО инж. Емилияна Димитрова)

Последващият контрол на стопанската дейност на лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) се осъществява на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) – Глава трета.
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) упражнява последващ контрол за спазване на установените изисквания при извършване на стопанската дейност, за която ЦПО са получили лицензия. Контролът е текущ и периодичен и се извършва при условията и по ред, определени със закон и Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
Последващият контрол съгласно чл.49в, ал. 1 от ЗПОО е насочен към проверка на стопанската дейност на ЦПО относно:
1. Изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО:
• осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионалното обучение, включително чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
• ресурсно осигуряване – материални и човешки ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на професионалното обучение.
2. Представената информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО;
3. Изпълнение на разпоредбата на чл. 50, ал. 4 от ЗПОО.
Контролът е текущ и периодичен и се извършва при условия и по ред, определени в чл.49 в, ал. 1, изречение второ от ЗПОО и в Правилника на НАПОО.
Последващият контрол по спазване на изискванията на ЗПОО и извършване на дейности по професионално обучение и/или валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене в съответствие с условията на получената лицензия се осъществява от длъжностни лица (експерти) на НАПОО, определени със заповед по чл. 48, ал. 3 от ЗПОО на нейния Председател и е на основание чл. 49в, ал. 2 от ЗПОО.

ПОСЛЕДВАЩИЯТ КОНТРОЛ E СЪВКУПНОСТ ОТ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ ПО:
1. Набиране на информация за дейността на ЦПО посредством различни методи:
• преглед през информационната система на НАПОО на документи и информация за професионално обучение и/или процедури по валидиране;
• проверка на място в ЦПО;
• проверка през ИС на НАПОО – проверка на документи на текущи и приключили курсове за професионално обучение и/или текущи или приключили процедури по валидиране;
• анкети, разговори със служители на ЦПО, с обучавани, с възложители на обучение и/или на валидиране, с лица, включени в процедури по валидиране, преподаватели и др.;
• оценяване на постигнатите резултати, констатирани добри практики и нередовности/нарушения в работата на ЦПО.
2. Подпомагане на центъра за усъвършенстване на дейността му чрез предписания с препоръки.
3. Осигуряване на публичност и прозрачност на направените констатации.

ЦЕЛ НА ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ
1. да се гарантира поддържането на изискванията, оценени в процеса на лицензиране, както и изпълнение на условията на лицензията;
2. да се идентифицират силни страни в работата на центъра;
3. да се идентифицират проблеми, пропуски и слабости, нуждаещи се от подобрение.

Процедура за последващ контрол на центровете за професионално обучение – пълен текст


● Публикувано на 30.03.2015 ● Последна редакция 15.07.2020●