Процедура за последстващ контрол

Процедура за последващ контрол на центровете за професионално обучение
(приета от УС на НАПОО с протокол № 4 от 18 септември 2013 г. изм. и доп. с протокол № 5 от 16 ноември 2016 г.)

Последващият контрол на дейността на центровете за професионално обучение (ЦПО) се осъществява на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – Глава трета и е насочен към проверка на дейността на ЦПО, относно:

• осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионалното обучение, включително чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
• ресурсно осигуряване – материални и човешки ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на професионалното обучение.

 

Последващият контрол e съвкупност от взаимно свързани дейности:

• набиране на информация за дейността на центъра посредством различни методи – преглед на документи, посещение на ЦПО, вкл. и провеждано в момента обучение, наблюдение, анкети, интервю със служители на ЦПО, обучавани, възложители и др.;

• оценяване на постигнатите резултати, идентифициране на проблеми, пропуски, грешки и нарушения от компетентността на НАПОО;
• подпомагане на центъра за усъвършенстване на дейността му чрез формулиране на препоръки;
• осигуряване на публичност на направените констатации.

 

Цели на последващия контрол:

• Да се гарантира поддържането на критериите, оценени в процеса на лицензиране и изпълнението на изискванията и условията на лицензията;
• Да се идентифицират силни страни в работата на центъра;
• Да се идентифицират проблеми, пропуски и слабости, нуждаещи се от подобрение;
• Да се осигури публичност по отношение работата на центъра във връзка с качеството на професионалното обучение…

 

Процедура за последващ контрол на центровете за професионално обучение – пълен текст


● Публикувано на 30.03.2015● Последна редакция 18.11.2016●