Процедура за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от ЗПОО

Заявление за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в лицензиите за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение

 

Процедура
за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в лицензиите за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение
(Утвърдена със заповед № РД-08-40/13.05.2019 г.)

Цел на процедурата
1. Процедурата регламентира редът за вписване на промени по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) в издадените по реда на чл. 22, ал. 7 от ЗПОО лицензии за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
Етапи на процедурата
2. Заявителят попълва и изпраща чрез информационната система (https://is.navet.government.bg/test/ в НАПОО заявление (Приложение 1) по образец за вписване на промени по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в издадените лицензии в наименованието на центъра за професионално обучение/центъра за информация и професионално ориентиране;
3. След подаване през информационната система заявлението се разпечатва и представя в деловодството на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на хартиен носител, с приложен към него оригинал на издадената лицензия;

Преглед на представените документи
4. Полученото заявление с приложения оригинал на лицензията се насочва към експерт от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“, който подготвя съгласувано с н-к отдел АПФО докладна до Председателя на НАПОО с предложение да бъде издадена /отказ да бъде издадена заповед за заявената промяна, като посочва причината за отказа.
5. Причина за отказ може да бъде наличие на ЦПО/ЦИПО със същото наименование, за което се заявителя се уведомява.

Преиздаване на лицензията
6. Експертът по т.4 изготвя заповед за вписване на промените в издадената лицензия в наименованието на ЦПО/ЦИПО по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение
7. Експертът по т.4 изготвя Лицензия със заявената промяна в наименованието на ЦПО/ЦИПО
8. Заповедта и Лицензията се връчват на законния представител на притежателя на лицензията или упълномощено от него лице по посочения в заявлението начин, за което се съставя протокол.
9. Копие на заповедта за изменение на наименованието на центъра в издадената лицензия, както и копие на самата лицензия се прилагат към досието на съответното ЦПО/ЦИПО при спазване на Вътрешните правила за реда и начина на организирането, съхраняването, обработката и използването на документите в архива на НАПОО.

Отразяване на промяната в ИС на НАПОО
10. В 5-дневен срок след издаване на Заповедта за промяна на наименованието на ЦПО/ЦИПОО експертът по т.4 внася съответната промяна в ИС на НАПОО.

Отказ за промени в наименованието на ЦПО/ЦИПО в издадената лицензия/
11. При наличие на обстоятелствата по т.5 експертът изготвя и представя за утвърждаване на Председателя заповед за отказ от вписване на промяна в наименованието на ЦПО/ЦИПО по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение.
12. Заповедта за отказ от вписване на промяна в наименованието на ЦПО/ЦИПО по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в издадената лицензия може да се обжалва в 14 – дневен срок от уведомяване на заявителя чрез председателя на НАПОО пред Административен съд София-град.
13. Заповедта за отказ се връчва на законния представител на притежателя на лицензията или упълномощено от него лице по посочения в заявлението нач


● Публикувано на 30.03.2015 ● Последна редакция 10.09.2019●