Процедура за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от ЗПОО

Заявление за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в лицензиите за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение

 

ПРОЦЕДУРА
за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в лицензиите за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение
(приета от УС на НАПОО с Протокол 02/01.07.2020 г., утвърдена със Заповед № РД–08-48/07.07.2020 г. на Председателя на НАПОО инж. Емилияна Димитрова)

Цел на процедурата
Процедурата регламентира редът за вписване на промени по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) в издадените по реда на чл. 22, ал. 7 от ЗПОО лицензии за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
Етапи на процедурата
1. Заявителят попълва и изпраща чрез Информационната система (https://is.navet.government.bg) на НАПОО Заявление по образец (Приложение 1) за вписване на промени по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в издадените лицензии в наименованието на центъра за професионално обучение/центъра за информация и професионално ориентиране;
2. След подаване на заявлението чрез Информационната система, същото се подава в НАПОО, заедно с оригинала на лицензията и приложенията към нея, по един от следните начини:
– на място в звеното за административно обслужване;
– чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка;
– по електронната поща (e-mail: napoo@navet.government.bg), подписано с електронен подпис на заявителя;
– чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Преглед на представените документи
3. Полученото заявление, заедно с приложенията, се насочва към експерт от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“, който подготвя докладна записка до Председателя на НАПОО с предложение да бъде издадена /отказ да бъде издадена заповед за заявената промяна, като посочва причината за отказа.
4. Причина за отказ може да бъде наличие на ЦПО/ЦИПО със същото наименование, за което заявителя се уведомява.
Преиздаване на лицензията
5. Определеният от НАПОО експерт изготвя:
5.1. Заповед за вписване на промените в издадената лицензия в наименованието на ЦПО/ЦИПО по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение.
5.2. Лицензията със заявената промяна в наименованието на ЦПО/ЦИПО.
6. Заповедта и Лицензията се връчват на законния представител на притежателя на лицензията или на упълномощено от него лице по посочения в заявлението начин, за което се съставя протокол.
7. Копие на заповедта за изменение на наименованието на центъра в издадената лицензия и копието на лицензията се прилагат към досието на съответния ЦПО/ЦИПО при спазване на „Вътрешните правила за реда и начина на организирането, съхраняването, обработката и използването на документите в архива на НАПОО“.
Отразяване на промяната в ИС на НАПОО
8. В 5-дневен срок след издаване на Заповедта за промяна на наименованието на ЦПО/ЦИПО определения експерт внася съответната промяна в ИС на НАПОО.

Отказ за промяна в наименованието на ЦПО/ЦИПО в издадената лицензия
9. При наличие на обстоятелствата за отказ отговорния експерт от НАПОО изготвя и представя на Председателя на НАПОО за утвърждаване заповед за отказ от вписване на промяна в наименованието на ЦПО/ЦИПО по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение.
10. Заповедта за отказ от вписване на промяна в наименованието на ЦПО/ЦИПО по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в издадената лицензия може да се обжалва в 14 – дневен срок от уведомяване на заявителя чрез Председателя на НАПОО пред Административен съд София-град.
11. Заповедта за отказ се връчва на законния представител на притежателя на лицензията или на упълномощено от него лице по посочения в заявлението начин