Процедура за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО

1. Заявление за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал.4, т.1 и т.2 от ЗПОО в издадените лицензии за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7 от ЗПОО *

* Образецът на Заявление е само за Ваша информация. Попълването на заявлението се осъществява онлайн в информационната система на НАПОО.

Утвърдена със Заповед №  РД -08-35 / 04.05.2018г.
на Председателя на НАПОО
инж. Емилияна Димитрова

Процедура за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона за професионално образование и обучение (име, седалище и адрес на едноличния търговец/ юридическото лице; наименование и адрес на центъра) в издадените лицензии за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране

Цел на процедурата
Да се регламентира реда за вписване на промени в реквизитите на издадените от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) лицензии за професионално обучение/ информиране и професионално ориентиране, които касаят притежателя на съответната лицензия, по-конкретно:
• име, седалище и адрес на едноличния търговец/ юридическото лице по съдебна регистрация;
• наименование и адрес на центъра.
Отразяването на промени в посочените обстоятелства в издадените лицензии осигурява идентичност на данните, с които всеки едноличен търговец/ юридическо лице, притежател на лицензия, е вписан в съответен регистър и тези, вписани в лицензията. В същото време НАПОО актуализира информацията за контакт с лицензираните доставчици на професионално обучение/ информиране и професионално ориентиране, което е необходимо за осъществяването на последващ контрол върху тях.

Правно основание
Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Етапи на процедурата

1. Внасяне на искане за вписване на промени в обстоятелствата в издадена лицензия за професионално обучение/ информиране и професионално ориентиране
При настъпили промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО, едноличните търговци или юридически лица, които притежават лицензия за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране подават документи чрез информационната система (https://is.navet.government.bg/test/). След попълване в информационната система документацията се разпечатва и представя в деловодството на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на хартиен носител.

Документацията съдържа:
• заявление по образец от Информационната система;
• документ, удостоверяващ извършената промяна (решение на съответния съд и/ или удостоверение за актуално състояние с история);
• оригинал на издадената лицензия;

2. Преглед и оценка на представените документи
Полученото заявление с приложените документи се насочва към:
• експерт от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“, който проверява пълнотата на представената документация и редовността на отделните документи;
• юрист за оценка на допустимостта и основателността за вписване на декларираните промени в издадената лицензия.
При положително правно становище определеният експерт изготвя Докладна записка до председателя на НАПОО с предложение за вписване на съответните промени в обстоятелствата в издадената лицензия.
При правно становище, че изпълнението на искането би довело до нарушаване на чл. 49а, ал. 5 от ЗПОО, определеният експерт изготвя Докладна записка до председателя на НАПОО с мотивирано предложение за отказ на вписване на променените обстоятелства в издадената лицензия.
Когато се констатират непълноти и неточности в представената документация, председателят на НАПОО уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняването им.
Когато заявителят изпълни поставените изисквания в определения срок, проверката и оценката на документацията продължава по реда, посочен по-горе. В противен случай разглеждането на документацията се прекратява.

3. Преиздаване на лицензията
При положителна оценка на представената документация председателят на НАПОО издава заповед за вписване на променените обстоятелства в издадената лицензия. Лицензията се преиздава със заявените промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО и се връчва на законния представител на притежателя на лицензията или упълномощено от него лице, за което се съставя протокол.

4. Отказ променените обстоятелства да се впишат в издадената лицензия/ Отказ за преиздаване на лицензията
При липса на законови основания председателят на НАПОО издава заповед за отказ от вписване на промяна в обстоятелствата по чл.49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО в издадената лицензия. Оригиналът на лицензията се връща в 7-дневен срок от издаването на заповедта на законния представител на правния субект, носител на правата по лицензията или упълномощено от него лице, за което се съставя протокол.
Заповедта за отказ от вписване на промяна в обстоятелствата чл.49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО в издадената лицензия може да се обжалва в 14 – дневен срок от уведомяване на заявителя чрез председателя на НАПОО пред Административен съд София-град.


● Публикувано на 30.03.2015● Последна редакция 06.07.2018●