Проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересовани страни

В периода юни-юли 2020 г. в рамките на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, е извършено представително проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересованите страни: обучаващи се лица, лицензирани ЦПО и ЦИПО, работодатели, работодателски организации, институции, имащи пряко отношение към професионалното обучение – НАПОО, АЗ, МТСП и МОН.
Проучването е реализирано в изпълнение на обществена поръчка с изпълнител ДЗЗД Качество и ефективност.
Обобщени резултати от проучването са представени тук.

Доклад с резултатите от проучването и анализ с констатации и препоръки тук