Публикувано е ПМС № 280 от 15.10.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица

На 20.10.2015 г. в ДВ, бр. 81 е публикувано Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

С постановлението са регламентирани видовете обучение, целевите групи, на които могат да се предоставят ваучери за обучение, както и изискванията предявявани към доставчиците на обучение.

Едно лице (безработно или заето) има право за периода на изпълнение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2014 – 2020 г. да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност.

Видът и степените на обучение се определят в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), със Списъка на професиите за професионално образование и обучение, одобрен със заповед на министъра на образованието и науката, и със Списъка на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската референтна рамка за ключовите компетентности.

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение.

Номиналната стойност на ваучера е в зависимост от вида на обучението.

Доставчиците на обучение, които отговарят на условията, се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Списъкът се публикува на интернет страницата на агенцията.

За първи път с разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 7 и 8 от ПМС № 280/15.10.2015 г. ще се използват възможностите на интегрираните информационни системи на двете агенции НАПОО-АЗ за установяване на наличното ресурсно осигуряване – материални и човешки ресурси, с които лицензираните центрове гарантират качествено провеждане на професионалното обучение.

 

(Виж. ПМС № 280 от 15 октомври 2015 г.)

 

От екипа на НАПОО


● Публикувано на 20.10.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●