Регионална конференция на НАПОО в гр. Бургас

На 6 юни 2018 г. в град Бургас се проведе V-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
На конференцията присъстваха представители на община Бургас, Регионалното управление на образованието, Дирекция Регионална служба по заетостта, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, Бургаски свободен университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, неправителствени организации, синдикални и работодателски организации, медии.
Участниците се запознаха с ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Беше демонстрирана възможността да се ползва информация (доклади, анализи, диаграми, добри практики), публикувана на интернет страниците на CEDEFOP и ReferNet.
Представена беше и поканата, отправена от европейския комисар Мариан Тисен за участие в Европейската седмица на професионалните умения във Виена през ноември 2018 г., както и за включване във фотоконкурса на CEDEFOP за „успешна история“, в който могат да участват обучаеми лица от сферата на ПОО.
В подготвената от Министерство на образованието и науката презентация бяха представени текущи и предстоящи инициативи, свързани с дейността на институциите в системата на ПОО.
Г-жа Димитрина Тодорова, директор на току-що създадената по инициатива на община Бургас Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, представи специалностите, базата за обучение, сертификатите, които ще получат учениците след завършването си. Първият випуск ще започне обучението си на 15 септември 2018 г.
На конференцията беше презентиран и един от Европас документите – Европас приложението към Свидетелството за професионална квалификация. Издаването на приложението от обучаващата институция не е задължително, но то ще улесни до голяма степен разпознаването на квалификациите, придобити в различни страни от ЕС и ще подпомогне работодателите и специалистите човешки ресурси при подбор на персонала – за установяване на притежаваните от кандидатите професионални знания и умения.
Шестата регионална конференция на Refernet мрежата, насочена към повишаване информираността на участниците ПОО ще се проведе в гр. Стара Загора на 26 юни 2018г.

 

Презентации от събитието:

Седефоп и РеферНет: Актуални теми и публикации

Професионалното образование и обучение в България: актуални развития

Състоянието на професионалното образование и обучение в България

International Standards training in VET for promotion of market relevant education (ISTRA)

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА: КЪДЕ СМЕ НИЕ?

Европас документите – инструмент за разпознаване на квалификации придобити в различни страни

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕС –ОБРАЗОВАНИЕ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

 


● Публикувано на 08.06.2018● Последна редакция 12.06.2018●