Решения на УС на НАПОО от заседание на 29.09.2021 г.

На свое заседание на 29.09.2021 г., (Протокол № 4) Управителният съвет на НАПОО прие:

  • проектите на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професиите:
  • образци на документи за осъществяване на последващ контрол в изпълнение на чл. 49в от ЗПОО и чл.31, 32 и 33 от Правилника за дейността на НАПОО.
  • отчета за първото шестмесечие на 2021 г. за дейността на НАПОО, както и подробния доклад за извършени проверки на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за професионална информация и професионално ориентиране в периода януари 2021 г. – 30.06.2021 г.

Информацията се публикува в изпълнение на чл. 14, ал. 7 от Правилника за дейността на НАПОО.