Резултати от анкета сред ЦПО за новата ИС на НАПОО

ISNAVETВ периода 09-15.03.2023 г. се получиха над 150 отговора на публикуваната в сайта на НАПОО анкета за продуктово тестване на ИС на НАПОО, която е процес на разработване.

Преобладаващата част от коментарите подкрепят промените в ИС на НАПОО.

Публикуваме част от направените предложения и коментари, които са  отразени вече в новата ИС на НАПОО.

 

Препоръка от анкетатаОтразени ли са в новата ИС на НАПОО
Мисля, че всички предложени нововъведения ще бъдат много полезни на потребителите. Ако има някакъв начин за добавяне на модул за генериране и печат на свидетелства и удостоверения вътре в самата система, би било много удобно и практично.ДА
Възможност за генериране на протоколи, заповеди, дневник на курса и др. във формат на word.ДА
Необходими са резултати от ученето за новите микроудостоверения – това ще даде възможност с натрупването им да се достигне до удостоверение за част от професия или дори до степен на професионална квалификацияДА
Връзката с МОН за проверка на документи за момента да може да бъде осъщественаДА
Относно генерирането на изброените документи се надяваме функционалността да е опционална, а не задължителна и всеки Център да има право да избере дали да я ползва или да продължи с настоящия начин на изготвяне на документациятаДА
Да се въведе един път основната информация за ЦПО- като членове на комисии, учебни часове, хорариум за всяка специалност и тя да се запомни и излиза автоматично в следващите курсове, не всеки път да се набира.ДА
Информацията за всеки курсист да се попълва еднократно – име, ЕГН, образование, медицинско и да се въвежда автоматично за всеки следващ курсДА
Да може отчета за самооценка на качеството да се генерира на база попълнените данни през годинатаДА, частично се автоматизира
Възможност за попълване на удостоверения и свидетелства от системата и принтиране директно върху бланкитеДА
Въвеждането на курсисти да става чрез импортиране на файл по ваш темплейт.ДА
Желателно е ЦПО и ЦИПО да участват в проиграване на работата на системата с всичките предлагани функционалности, преди да се търси оценка.

 

ДА, предвидено е тестване  с участието на ЦПО
Бих искала системата да “алармира” в оперативен порядък, когато е пропуснато поле или задължителен запис и да не може да се приключи курс с “грешки”.ДА
Препоръката ми е системата да може да се въведат и да се генерират протоколи,  заповеди, а защо не и личен картон на курсистаДА
Би било добре заедно с пускането на новата система да се:
1. Изготви и наръчник за ползване;
2. Направи обучение уебинар за напомняне кое, къде е задължително да се прикачва за различните видове обучения СПК, част от професия, валидиране и т.н.
 

ДА

 

Предвидено е обучение през м. май и м. юни

 Възможност за копиране на линк и препращане до обучаемите/работодатели на обучаеми за попълване на готов формуляр за анкетиране удовлетвореността;ДА, вкл. ще има готова анкета
Секция за изготвяне на europass приложение към УПО на различни езици с възможност за сваляне в .doc и .pdf формат.ДА
Очаквам в новата ИС да има модул с готови примерни актуални учебни програми по всички специалности, което ще улесни Центровете и ще ги подпомогне в изготвянето на техните учебни планове и програми.НЕ, всеки ЦПО сам следва да ги разработи.

Процесът по разработване на учебен план и учебни програми е автоматизиран.

Да се възвърне връзката с регистрите на МОН  (за дипломите)ДА
Най-полезно за ЦПО е изготвянето на свидетелства и удостоверения на обучаваните лица в същата информационна система от гледна точка на, това че ще се използва въведената вече информация на курсистите и няма да бъде необходимо да се въвеждат отделно в други програмни продукти.ДА
Първото ми впечатление е, че залаганата информация и предложените възможности в предлаганата нова система по същество не се различава от съществуващата към момента информационна система. Разликата е основно във визуализацията, извършваните операции и в някои детайли, които няма да допринесат за значително подобряване на досегашната работа на ЦПО, който ръководя.
Смятам, че не е наложително да бъде сменяна една утвърдена добре действаща система с друга.
Ако имаше проблеми с досегашната, което поне аз не съм констатирал до сега – добре, но иначе не е оправдано.
Модернизацията на ИС и предлаганите чрез нея услуги се реализира при спазване на концепцията Privacy and Security by Design. Предприети са мерки за защита на данните и непрекъсваемост на работата на ИС на НАПОО, разширява се обхвата на съществуващите интеграции. Няма да се изискват данни за заявителя и/или за получателя на услугата, които могат да се извлекат автоматично от бази данни на други администрации
Препоръчваме в ИС на НАПОО да бъде предвидена опция за създаване на повече от един потребител към профила на ЦПО, за да имат възможност повече служители да въвеждат информация.ДА, планирани са до 5 потребителя от ЦПО
Нека да има тестов период, за да може да се види как точно работи новата ИС.ДА
Кратки клипчета с обучителна цел относно използването на всяка една от функциите на систематаДА
ЦПО да имат възможност да се запознаят с новите функционалности на системата в тестова средаДА
Да има възможност за генериране на личен картон на курсистите в MS WordДА

 

Това са предложения, получени при обработване на около половината от анкетите. Останалите ще бъдат обобщени в следваща публикация.

ИС на НАПОО се разработва по проект „Качество и ефективност“, изпълняван от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), с партньори Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция по заетостта (АЗ). Проектът  е финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.