Резултати от апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите

Завърши дейността по апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите.

Резултатите са:

– Учреден  секторен съвет за квалификация (ССК) „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ – съставен от експерти и представители на институции и организации, имащи отношение към предмета на дейност на съвета, а именно: работодатели, браншови и работодателски организации, обучаващи институции, и др. Приет е правилник за дейността на ССК,  избран е управителен съвет (УС), председател и зам. председател.

– Идентифицирани са пет центъра за професионално обучение за осъществяване на външното независимо оценяване.

– Сформирани са екипи от външни оценители и е проведена подготовка за участието им в държавните изпити по теория и практика на професията за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Готвач“. Определените от Изпълнителя експерти участват в комисиите на осем държавни изпити по теория и практика за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Готвач“

– Представени са доклади от външните оценители за участието във всяка една от комисиите.

Обобщеният доклад включва констатации по отношение на актуалност на знанията, уменията и компетентности на обучаемите; препоръки относно изпитните билети по теория на професията, индивидуалните практически задания и организацията и провеждането на държавните изпити. Докладът съдържа и предложения за промени в нормативните документи.

В резултат на апробирането е направен извод, че предложеният модел е позитивна практика, осигуряваща безпристрастно и професионално външно оценяване и навременна обратна връзка относно приложимостта и актуалността на нормативната уредба, регламентираща професионалното образование и обучение (ПОО) по професията. Откроени са силните и слабите страни от прилагането на модела. Посочени са условията за устойчивост на модела за мониторинг на компетенциите на завършващите професионално образование и обучение. Дадени са и предложения, които биха допринесли за успешното му прилагане, както и за мултиплициране на ефекта от изпълнението на проект „Качество и ефективност“.

 

Докладът „Апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, чрез външно независимо оценяване на резултатите“ е представен от Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ в изпълнение на договор с НАПОО №П-02-1-31/25.02.2022 г. като част от дейностите  по проект „Качество и ефективност”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.