Резултати от проведения практически изпит за длъжността „главен експерт”