С какъв документ се удостоверява завършена степен на образование за лице, обучавало се в чужбина, за да се включи в курс за професионално обучение?

С какъв документ се удостоверява завършена степен на образование за лице, обучавало се в чужбина, за да се включи в курс за професионално обучение?

Издаденият от чужбина документ, задължително се превежда на български език от заклет преводач, като тези факти и обстоятелства се удостоверяват с подпис и печат на лицето, извършило превода. Нужно е документите да се подадат в съответното по местоживеене Регионално управление по образование (РУО) на МОН, за издаване на Удостоверение, удостоверяващ завършена степен на образование/клас (признаване на завършен етап на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави), според българското законодателство.