С какъв медицински документ кандидатът за професионално обучение в ЦПО удостоверява, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна?

Съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна.
В тази връзка е необходимо кандидатите за професионално обучение в ЦПО да представят документ от лекар-специалист или от ЛКК, в който изрично да е посочено, че професията по която желае да се обучава лицето не му е противопоказна. Становище може да се даде и от диспансеризиращия лекар съгласно Наредба №8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Посочените медицински документи са съгласувани с Министерство на здравеопазването.