Сътрудничество с Министерството на здравеопазването

В духа на разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с институциите и организациите, имащи отношение към професионалното образование и обучение в края на 2014 г., Националната агенция за професионално образование и обучение сключи двустранно споразумение с Министерството на здравеопазването

Целта на Споразумението е да се гарантира качеството на професионалното обучение в ЦПО по професиите от област на образованието “Здравеопазване” от Списъка на професиите.
Споразумението предвижда следните съвместни дейности между двете институции:
– проверки на ЦПО, които са в процедура по лицензиране или в процедура за допълване на лицензията с нови професии и специалности  от област на образованието “Здравеопазване”;
– проверки на текущи курсове за обучение по професии от област на образованието “Здравеопазване”, предоставяни от ЦПО;
– проверка на организацията и провеждането на изпитите за придобиване на квалификация по професиите от област на образованието “Здравеопазване”:
– проверка по жалби, сигнали, и др., постъпили от граждани, МОН, Агенцията по заетостта и др. институции. осигуряване на потребностите на пазара на труда от нови умения и квалификации;
– включване на потребностите от нови умения в ДОИ за придобиване на квалификация по професии от област на образование “Здравеопазване”;
Споразумението се сключва за срок от 2 години и влиза в сила от 01.01.2015 г.


● Публикувано на 15.01.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●