Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената им лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към “ЕнПиЕй Едюкейшън” ЕООД, гр. Монтана, лицензия № 2014121197 – Заповед № ЛД-01-05-58/31.10.2022 г.;
  2. ЦПО към „Българска федерация по спортни танци“, гр. София, лицензия № 2017121373 – Заповед № ЛД-01-05-60/02.11.2022 г.;