Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но в Агенцията не са върнати обратни разписки, че писмата са получени, или писмата не са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

  1. ЦПО към ЕТ „Интербизнес – Радка Стаменова“, гр.София, лицензия №200312101, Заповед № ЛД-01-05-21/30.03.2021 г.;
  2. ЦПО към „ЕНСИ Консулт“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2017121350, Заповед № ЛД-01-05-40/07.04.2021 г.;