Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ АВС“, гр. София, лицензия № 201012872 – Заповед № ЛД-01-05-53/08.06.2021 г.;
  2. ЦПО към „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2013121088 – Заповед № ЛД-01-05-55/08.06.2021 г.;
  3. ЦПО към „ЗНАНИЕ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 200312053 – Заповед № ЛД-01-05-85/08.06.2021 г.;
  4. ЦПО към „АХАД – БИЗНЕС УНИВЕРСАЛ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 200412212 – Заповед № ЛД-01-05-59/08.06.2021 г.