Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към „ГЕРМАН ГАРД“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2015121274 – Заповед № ЛД-01-05-62/08.06.2021 г.;
  2. ЦПО към „АРТ КЛАС“ към „ВС КАЗИ“ ЕООД, гр. Пловдив, лицензия № 2019121469 – Заповед № ЛД-01-05-87/14.06.2021 г.
  3. ЦПО към “ДЕЛФИ ГРУП” ЕООД, гр. София, лицензия № 200712532 – Заповед № ЛД-01-05-68/08.06.2021 г.