Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената лицензия на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но не са получени и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА” ООД, гр. Поморие, лицензия № 201012835 – Заповед № ЛД-01-05-96/ 17.08.2021 г.