Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към „КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЛИДЕР“ ЕООД, гр. София, лицензия № 201112937 – Заповед № ЛД-01-05-101/ 15.09.2021 г.;
  2. ЦПО към „ЕВРО ДИРЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2020121522 – Заповед № ЛД-01-05-46/ 08.12.2021 г.;
  3. ЦПО към „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, гр. София, лицензия № 200412221 – Заповед № ЛД-01-05-48/ 08.12.2021 г.