Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:

  1. ЦПО към „ЦЕНТЪР ЗАДРУГА“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2014121141 – Заповед № ЛД-01-05-104/ 03.12.2021 г.;
  2. ЦПО „КИБЕР АКАДЕМИЯ“ към „АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2013121057 – Заповед № ЛД-01-05-107/ 08.12.2021 г.