Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия чрез временно отнемане

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за
професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата
по издадената им лицензия чрез временно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната
система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като
„непотърсени“:
ЦПО „Кориолис“ към „Кориолис“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2020121511;
ЦПО към „ПЛЕВЕН-ТРЕЙНИНГ“ ЕООД, град Плевен, лицензия 2013121060.