Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия за срок от 6 месеца

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия за срок от 6 месеца на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

  1. ЦПО към „Евро Директ Консулт“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2020121522, Заповед № ЛД-01-05-46/02.04.2021 г. на Председателя на НАПОО;
  2. ЦПО към „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София, лицензия № 201412221, Заповед № ЛД-01-05-48/02.04.2021 г. на Председателя на НАПОО