Списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2018 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството и не са получили уведомителни писма от НАПОО:
– ЦПО към „КЛЕВМАН“ АД, гр. София;
– ЦПО към ЕТ „Славка – Славка Донева“, гр. Добрич;
– ЦПО към Сонет – О ЕООД, гр. София;
Настоящото съобщение се публикува на страницата на НАПОО в Интернет на 30.05.2019 г. След изтичане на 14 дневния срок от обявяването в случай, че ЦПО не са подали изисканата информация ще бъде стартирана процедура по прекратяване правата по издадената лицензия на основание чл. 49г, ал. 6, т. 2 от ЗПОО.