Списък на ЦПО, които не са получили писмата за временно отнемане на лицензия

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“.

ЦПОЛИЦЕНЗИЯЗАПОВЕД
1ЦПО към Национален обр. Център, гр. Бургас200312129ЛД-01-05-17/10.03.2020 г.
2ЦПО към Фондация “Общество на познанието”, гр. Девин200412183ЛД-01-05-19/10.03.2020 г.
3ЦПО към ПГМЕТ “Стойчо и Кица Маркови”, гр. Хасково200712506ЛД-01-05-18/10.03.2020 г.
4ЦПО към “Професионална академия” ЕООД, гр. София2018121461ЛД-01-05-25/10.03.2020 г.
5ЦПО към “Солерс България” ООД, гр. София2015121230ЛД-01-05-15/10.03.2020 г.
6ЦПО към “Тримекс – Димитров”, гр. Велико Търново2013121083ЛД-01-05-14 10.03.2020 г.
7ЦПО към Сдружение “Нацонална лозаро-винарска камара”,    гр. София201212983ЛД-01-05-16 10.03.2020 г.
8ЦПО към ЕТ “ТИТИ ВЕ – Тинка Каймакчийска”,  гр. София200412195ЛД-01-05-21/10.03.2020 г.
9ЦПО към ЕТ “Гараж – Васил Стефов”, гр. София200312141ЛД-01-05-20/10.03.2020 г.