Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

  1. ЦПО към „ПРОФЕСИОНАЛНА АКАДЕМИЯ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2018121461 – Заповед № ЛД-01-05-25/10.08.2020 г.;
  2. ЦПО към „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД, гр. Бургас, лицензия № 200312129 – Заповед № ЛД-01-05-17/10.08.2020 г.