Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

  1. ЦПО към “Тримекс-Димитров,Максимов, Асаад” ООД, гр. Велико Търново, лицензия № 2013121083 – Заповед № ЛД-01-05-14/02.12.2020 г.
  2. ЦПО към „Солерс България ООД, гр. София, лицензия № 2015121230 – Заповед № ЛД-01-05-15/02.12.2020 г.
  3. ЦПО към Сдружение “Национална лозаро-винарска камара”, гр. София, лицензия № 201212983 – Заповед № ЛД-01-05-16/02.12.2020 г.
  4. ЦПО към ЕТ “ТИТИ ВЕ – Тинка Каймакчийска”, гр./с София, лицензия № 200412195 – Заповед № ЛД-01-05-21/02.12.2020 г.
  5. ЦПО към „НОБО ЕООД“ ЕООД, гр. Русе, лицензия № 200812687 – Заповед № ЛД-05-177/01.12.2020 г.