Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“.

1ЦПО към “Агробизнес център/Бизнес инкубатор“, гр. Шумен200812710ЛД-01-05-30/17.03.2020 г.
2ЦПО към “Бюро студентски труд” ООД, гр. София200712445ЛД-01-05-32/17.03.2020 г.
3ЦПО към Сдружение “Евромодел”, гр. София200412222ЛД-01-05-35/17.03.2020 г.
4ЦПО към СД “ИНТЕРБИЗНЕС – ИВАНОВА И СИЕ”, гр. Пловдив200712475ЛД-01-05-31/18.03.2020 г.
5ЦПО към  “ЕМ СИ КЕЙ – Комерс” ООД, гр. Перник200312077ЛД-01-05-36/17.03.2020 г.