Стартира проекта за надграждането на ИС на НАПОО

 

На 17.01.2022 г. беше сключен договор между НАПОО и „СМ-Индекс“ ДЗЗД за изпълнение на  обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на НАПОО, вкл. нови функционалности и актуализиране интеграцията между системата за документооборот и Информационната система на НАПОО по проект: „Качество и ефективност”. Изпълнителят е избран с процедура по ЗОП.

Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Целта е модернизация на информационната система на НАПОО и предлаганите чрез нея услуги в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление и подзаконовите нормативни актове, въвеждане на процеси облекчаващи бизнеса (вкл. и ЦПО и ЦИПО), осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на институцията, повишаване на ефикасността на осъществявания от НАПОО мониторинг и контрол на дейността на лицензираните институции и предоставяне на информация, необходима на гражданите -кандидати за обучение.

Модернизацията на информационната система и предлаганите чрез нея услуги ще се реализира при спазване на концепцията Privacy and Security by Design. Ще бъдат предприети мерки за защита на данните в ИС на НАПОО и непрекъсваемост на работата на ИС на НАПОО. Данните от съществуващата ИС на НАПОО ще бъдат мигрирани, ще се запази и разшири съществуващата интеграция между базата данни на НАПОО и др. институции.

Предвидено е въвеждане на нови дигитални административни процеси, свързани със:

  • осъществяването на контрол на дейността и оценка на качеството на професионалното обучение в ЦПО;
  • въвеждане на нови дигитални административни процеси, свързани с поддържането на регистъра на издадените от ЦПО документи;
  • измерване и представяне по достъпен начин на степента на удовлетвореност на обучените и техните работодателите;
  • подпомагане на кандидатите за обучение при избора на квалификационен курс;
  • методическо подпомагане на центровете за професионално обучение, които извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности в системата на професионалното образование и обучение;
  • облекчаване на комуникацията между ЦПО от една страна и НАПОО, АЗ и МТСП от друга.