Статут на ЦПО

Центрове за професионално обучение
Чл. 20. от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО): Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години.

Статут на центровете за професионално обучение …

Чл. 22. (1) Центровете за професионално обучение и …. са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни.

(2) Държавните и общинските центрове се откриват от юридическите лица, които са получили лицензия за осъществяване на професионално обучение.

(3) Частните центрове се откриват от едноличните търговци или юридическите лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение …..

(4) Българските центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране с чуждестранно участие се откриват от регистрираните в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, получили лицензия за професионално обучение …

(5) Чуждестранните центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране се откриват от чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейността си в Република България в съответствие с международни спогодби и са получили лицензия за професионално обучение …

(6) Центровете за професионално обучение … не могат да се управляват и представляват от лица, които са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

(7) Лицензията за професионално обучение … се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.

(8) До 31 януари на всяка календарна година центровете за професионално обучение … са длъжни да представят в Националната агенция за професионално образование и обучение информация за извършената дейност през предходната календарна година и годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система на агенцията.

(9) Националната агенция за професионално образование и обучение определя индикатори за предоставяне на годишна информация за извършената дейност по ал. 8 и критерии и показатели за самооценка на качеството на извършеното обучение.