Статут на ЦПО

Центрове за професионално обучение
Чл. 20. от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО): Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години.

Статут на центровете за професионално обучение …
Чл. 22. от ЗПОО (1) Центровете за професионално обучение … са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни.

(2) Държавните и общинските центрове са юридически лица, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение …

(3) Частните центрове са еднолични търговци или юридически лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение …

(4) Българските центрове за професионално обучение и … с чуждестранно участие са регистрирани в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, получили лицензия за професионално обучение …

(5) Чуждестранните центрове за професионално обучение … са чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейността си в Република България в съответствие с международни спогодби и са получили лицензия за професионално обучение …

(6) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Лицензията за професионално обучение …се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение.
(7) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2002 г.)
(8) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2002 г.)


● Публикувано на 29.03.2015 ● Последна редакция 17.04.2015●