Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Развитието на системата за професионално образование и обучение в България следва да бъде с фокус:
• превръщане на началното професионално и продължаващото професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене;
• осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация;
• поемане на отговорности от заинтересованите от ПОО страни чрез по-активно участие;
• координирано прилагане и управление на националните и европейските инструменти в областта на признаване на придобитите компетенции, • осигуряването на качество, на мобилността и на прозрачността на механизмите и процесите в областта на ПОО.