Такса за лицензиране на ЦПО

Таксите за лицензиране се заплащат по банкова сметка:

МНОГО ВАЖНО!
Уважаеми потребители,
Считано от 01.01.2019г.  таксите за лицензиране се заплащат по нова банкова сметка:
IBAN: BG39UNCR76303100113330
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК БИЗНЕС ЦЕНТЪР БАТЕНБЕРГ

Таксата може да бъде заплатена и на ПОС терминал в НАПОО

 

Услугата е платена на основание Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение … , които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение (ПМС № 241 от 21.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г. т. 6, р. 1, № 24):

Постановление № 241 от 21 ноември 2000 г. за одобряване на тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение, Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и…, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.
Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение … които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение, Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г.

Чл. 1. За лицензиране на център за професионално обучение се събират следните такси:
1. за разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400 лв.;
2. при откриване на процедура за издаване на лицензия:
а) на център за професионално обучение до 10 професии – 1900 лв.;
б) на център за професионално обучение от 11 до 20 професии – 2500 лв.;
в) на център за професионално обучение над 21 професии – 3100 лв.;
3. за издаване на лицензия – 100 лв.;
4. за изменение на издадена лицензия по искане на лицензианта-50 на сто от таксата по т. 2.

Чл. 3. За издаване на дубликат на лицензия по чл. 1 и 2 се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 4. Таксите се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Чл. 5. (1) Таксата по чл. 1, т. 1 и по чл. 2, т. 1 се внася от заявителя при подаване на заявлението.
(2) Документът за платена такса се прилага към заявлението.

Чл. 6. (1) Таксата по чл. 1, т. 2 и по чл. 2, т. 2 се заплаща в 10-дневен срок от получаване на уведомление за решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение за откриване на процедура за издаване на лицензия.
(2) Таксата по ал. 1 не се възстановява в случаите, когато се откаже издаването на лицензия.

Чл. 7. (1) Дължимата такса се превежда по банков път по сметка на Националната агенция за професионално образование и обучение.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен пети екземпляр от платежното нареждане.

 

(извадка за ЦПО)