ЦПО, който не е получил уведомително писмо на посочения от него адрес-15.04.2015.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,
публикуваме името на центъра, който не е получил уведомително писмо на
посочения от него адрес, а именно Център за професионално обучение (ЦПО)
към „КОСТИНВЕСТ ИМПЕКС“ ЕООД, гр. Костенец, притежаващ лицензия №
201112934.
За горепосочения център е започнало производство по отнемане на лицензията
в съответствие с изискванията на ЗПОО.
ЦПО има възможност да изрази становище и да направи допълнително попълване
и подаване на годишна информация в 7-дневен срок. Срокът започва да тече от
датата, на която името на ЦПО е публикувано на интернет-страницата на
Националната агенция за професионално образование и обучение.