ЦПО с окончателно отнета лицензия със Заповед на Председателя на НАПОО

Цитираните по – долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016 г. в периода на временното отнемане (за срок от 6 месеца) на издадената им лицензия, поради което със заповед на Председателя на НАПОО лицензията им се отнема окончателно.
ЦПО към „Фактор Пропъртис“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2014121125, Заповед № ЛД-01-04-41/ 10.01.2018 г.
ЦПО към „ВЕЛИСИМО“ ЕООД, гр. Бургас, лицензия № 201112891, Заповед № ЛД-01-04-43/ 10.01.2018 г.
ЦПО към „СЦ ПРОГРЕС“ ООД, гр. Плевен, лицензия № 2016121324, Заповед № ЛД-01-04-45/ 10.01.2018 г.
ЦПО към „ДИНАМИКА КОНСУЛТ“ ООД, гр. София, лицензия № 200712431, Заповед № ЛД-01-04-62/ 15.01.2018 г.
ЦПО към „ТОР България“ ООД, гр. Пловдив, лицензия № 2014121116, Заповед № ЛД-01-04-70/ 15.01.2018 г.
ЦПО към „АЕ Рибарство“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2013121069, Заповед № ЛД-01-04-72/ 15.01.2018 г.

В Регистъра на НАПОО, публикуван на интернет-страницата на Агенцията, статутът на центровете е променен и те следва да преустановят дейността, която извършват съгласно издадената им лицензия.