ЦПО с окончателно отнета лицензия

Център за професионално обучение към „Образователен мениджмънт и консултации” ЕООД, гр. София, лицензия № 201012869 не е изпълнил изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение – не е подал годишния доклад за самооценка на качеството за 2017 г. в периода на временното отнемане (за срок от 3 месеца) на издадената му лицензия, поради което със заповед на Председателя на НАПОО № ЛД – 01-04-105/ 14.09.2018 г. лицензията се отнема окончателно.
В регистъра на НАПОО статута на центъра е променен и той следва да преустанови дейността си!