ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение към „Ирник Х“ ЕООД, гр. Перник, лицензия 2016121338, на който е изпратено уведомително писмо и заповед № ЛД-05-93/10.06.2019г. за прекратяване на правата по издадената му лицензия на посочения от центъра адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и сe е върнало в НАПОО като „непотърсено“.