ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък нацентрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за окончателно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/ив Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като „непотърсени“.

Центровете не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2017 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2017 г. в периода на временното отнемане (за срок от 6 месеца) на издадената им лицензия, поради което със заповед на Председателя на НАПОО на основание чл. 49г., ал. 6, т. 6 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО)лицензията им се отнема окончателно.

  1. ЦПО към „ АДТ България“ АД, гр. София, лицензия № 201212970- Заповед № ЛД-01-04-126/21.11.2018 г.
  2. ЦПО към „Национална агенция за безопасност и охрана“ ООД, гр. София, лицензия № 2015121225– Заповед № ЛД-01-04-134/26.11.2018 г.
  3. ЦПО към Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ“, гр. София, лицензия № 200212029- Заповед № ЛД-01-04-136/26.11.2018 г.
  4. ЦПО към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД гр. София, лицензия № 201212966– Заповед № ЛД-01-04-175/12.12.2018 г.
  5. ЦПО към ЕТ „Драганова – 31- Гана Драганова“ гр. Пловдив, лицензия № 200812580 – Заповед № ЛД-01-04-179/13.12.2018 г.

В Регистъра на НАПОО статута на центровете е променен и те са с прекратени права по лицензия. На това основание центровете  следва да преустановят своята дейност.