ЦПО с временно прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за временно отнемане на издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения/те от него адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“.
• ЦПО към „Виа Рилка“ ЕООД, гр. София, лицензия № 200912795 – Заповед № ЛД-01-05-102/18.12.2020 г.