ЦПО с временно прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за временно отнемане на издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения/те от него адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“.

  • ЦПО към „НОБО ЕООД“ ЕООД, гр. Русе, лицензия № 200812687 – Заповед № ЛД-05-177/05.08.2020 г.