Участие на НАПОО в семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия

В два поредни семинара, проведени на 29, 30 и 31 октомври и 13-14 декември 2018 г. експерти на НАПОО, МОН, представители на обучаващи институции, на заинтересовани страни и др. взеха участие в обучителни семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия.
Предоставената техническа помощ е насочена към подобряване на съответствието между системата за професионално образование и обучение (ПОО) в България и потребностите на пазара на труда и обществото чрез укрепване на капацитета и усъвършенстване на използваните от МОН, НАПОО и останалите заинтересовани страни инструменти за регулярно актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) и Държавните образователни стандарти (ДОС).
Първото обучение постави акцент върху СППОО и имаше за цел постигане на по-добро разбиране на съществуващите класификации, подобряване на съответствието им с потребностите на пазара на труда, и използване на ефективни механизми за тяхното актуализиране. Наред с това, семинарът беше насочен към намиране на съгласуван подход за непрекъснато подобряване на СППОО. За целите на семинара бяха избрани три пилотни сектора (текстилна промишленост, дървообработваща промишленост и електрически превозни средства).
Целта на втория семинар беше да се обсъдят резултатите от проведени заседания на Експертните комисии към НАПОО, отговорни за пилотните сектори (текстилна промишленост, дървообработваща промишленост и електрически превозни средства). Предложенията на ЕК за актуализация на СППОО в избраните пилотни сектора бяха представени от участниците от  НАПОО.
По-подробно с предложенията за актуализиране на списъка на професиите за тези три сектора може да се запознаете с тях в презентацията по-долу.
По време на семинарите имаше оживена дискусия по темата какво е необходимо да се промени в документа „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“, в който е описана процедурата за актуализиране на СППОО и какви подобрения да бъдат въведени, за да стане по-разбираема и по-достъпна за вносителите на предложения за актуализация на СППОО.  Конкретните предложения ще бъдат обобщени и представени в окончателния доклад по проекта и ще бъдат предмет на обсъждане от отговорните институции.
В случай, че имате предложения към процедурата за актуализиране на СППОО, която е достъпна на интернет–страницата на НАПОО https://www.navet.government.bg/bg/media/Red_SPPOO_za-MON_06_10_2017.pdf., както и по предложенията за актуализиране, включени в презентацията, може да ги изпращате на ел. поща на НАПОО.

Презентация: Проект „Техническа помощ на осъществяване на българската НКР в ПОО”

 


● Публикувано на 18.12.2018● Последна редакция 18.12.2018●